Articles Tagged ‘کشاورزی’

آذیلون

fa135

آذیلون

آزوکسی استروبین+تبوکونازول 32% سوسپانسیون

Azoxystrobin + Tebuconazole 32% SC

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

 FRAC113

مدیریت کاربرد:

 • اختلاط دو قارچ کش آزوکسی استروبین + تبوکونازول اثر بخشی آن ها را افزایش داده و موجب کاهش خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر هر یک از این ترکیبات می شود.
 • آذیلون دارای خواص سیستمیک و درمانی می باشد و علیه طیف وسیعی از بیماری ها در بسیاری از محصولات کشاورزی موثر است.
 • آذیلون با اثر بر فیزیولوژی گیاهی تا حدودی می تواند موجب بهبود عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی شود.
 • آذیلون هم بصورت محلول پاشی و هم در آب آبیاری قابل مصرف می باشد ولی در سیستم های آبیاری مانند گلخانه ها نباید مصرف شود.
 • از مصرف آذیلون در خزانه ها، گلخانه ها و زمین های کاشت نشاء اجتناب نمایید.
 • آذیلون روی واریته های سیب ممکن است باعث گیاهسوزی شود. از مصرف و همچنین بادبردگی آن روی درختان سیب اجتناب کنید.

 

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

رز

سفیدک سطحی

یک لیتر در هکتار

آزوکسی استروبین+تبوکونازول باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در مورد مشروح فوق بکار برده شود.

آزوکسی استروبین+تبوکونازول به غیر از کشت ذکر شده و آفت نامبرده توصیه نمی شود.


 azilon

 

اتمیک

 اتمیک سایت

آبامکتین 2% سوسپانسیون

Abamectin 2% SC

نماتد کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

Non-systemic Nematicide  With  Contact Action

 

 IRCA6

مدیریت کاربرد:

 • اثر بخشی اتمیک مانند هر نماتدکش دیگر، به جمعیت نماتد در خاک، زمان بروز آلودگی، درجه حرارت و مدت زمان فعالیت نماتد در خاک بستگی دارد.
 • آبیاری نباید شدید بوده و در پایان آبیاری رطوبت خاک باید زیر حد اشباع باشد و همچنین دقت شود که نماتدکش اتمیک باید به اطراف ریشه گیاه برسد و این کار باید با آبیاری کافی انجام شود.
 • بهترین زمان مصرف، روز اول انتقال نشاء و یا کاشت بذر در زمین و قبل از ورود نماتد به ریشه گیاه می باشد. ابتدا انتقال نشاء یا کاشت بذر، سپس ۳۰ تا ۴۰ دقیقه آبیاری و پس ازآن مصرف اتمیک در ادامه آبیاری توصیه می شود.
 • قطره چکان ها باید در نزدیکی ساقه و ترجیحاً در کنار ساقه گیاه باشند و از مصرف اتمیک در خاک خشک خودداری شود.
 • در صورت شدت آلودگی و مساعد بودن شرایط برای نماتدها می توان هر دو هفته و حداکثر ۳ بار از این نماتد کش استفاده نمایید.

 

میزان مصرف

زمان مصرف

آفت

نام محصول

8 ليتر در هكتار همزمان با انتقال نشاء و همراه با آب آبیاری (تکرار 15 روز بعد و حداکثر 3 بار مصرف در فصل)

روز اول کاشت در زمین اصلی

نماتد ریشه گرهی

خیار گلخانه ای

اتمیک باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

اتمیک به غیر از کشت ذکر شده و آفت نامبرده توصیه نمی شود.


atomic 3

 

بردو آریاشیمی

fa129

بردو آریاشیمی پودر با قابلیت ترشوندگی

Bordo Ariashimi WP

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

Fungicide And Bactericide With Protective Action

 FRACM1

مدیریت کاربرد:

 • مخلوط بردو قارچ کش و باکتری کش از گروه معدنی (مسی) است که با اثر حفاظتی طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را کنترل می کند.
 • در مورد بیماری هایی مانند گموز مرکبات، گموز پسته، شانکر باکتریایی درختان هسته دار، شانکر باکتریایی گردو و سایر شانکرهای قارچی و باکتریایی، جراحی و تراشیدن نسج آلوده قبل از سمپاشی ضرورت دارد.
 • مخلوط بردو نباید با سموم فسفره و کاربامات ها و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه می شوند مخلوط شود.
 • مخلوط بردو بهتر است به صورت تازه در هنگام مصرف تهیه شده و بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد.
 • مخلوط بردو نباید با سموم فسفره و کاربامات ها و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه می شوند مخلوط شود.
 • هلو به ترکیب بردو حساس می باشد.

 

موارد مصرف

میزان مصرف

بیماری شانکر درختان میوه سردسیری- بیماری غربالی درختان میوه- پیچیدگی برگ هلو- شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

محلول پاشی به نسبت2- 1 درصد و در مورد شانکر باکتریایی اگر آلودگی بیش از 5 درصد باشد، محلول پاشی به نسبت 0.5 درصد، یک نوبت قبل از گلدهی

بردو باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

بردو به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود.


 bordo

 

بردو مایع آریاشیمی

fa138

بردو  20 % سوسپانسیون

Bordo 20% SC

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

Fungicide And Bactericide With Protective Action

 FRACM1

مدیریت کاربرد:

 • بردو قارچ کش و باکتری کشی است از گروه معدنی (مسی) که با اثر حفاظتی و تماسی طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را کنترل می کند.
 • بردو با حشره کش های حساس به محیط های قلیایی مانند ترکیبات ارگانوفسفره و کاربامات ها قابلیت اختلاط ندارد.
 • فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول یک هفته است.

موارد مصرف

 بیماری  میزان مصرف
درختان میوه دانه دار

آتشک

15-10 لیتر در هزار لیتر آب

زردآلو

بیماری غربالی 10 لیتر در هزار لیتر آب

بردو باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

بردو به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود.


 

بروماویت

fa132

 

بروماویت

بروموکسینیل+ام سی پی آ 40% مایع امولسیون شونده

Bromoxynil+MCPA 40% EC

علف کش انتخابی و هورمونی با فعالیت سیستمیک محدود

Selective & Hormone - Type Herbicide With Limited Systemic Action

 HRACC30

مدیریت کاربرد:

 • بروز هوای سرد در زمان سمپاشی باعث کارایی علف کش خواهد شد
 • در زمان سمپاشی پوشش کامل علف های هرز با این علف کش ضروری می باشد.
 • در زمان سمپاشی، خاک باید دارای رطوبت کافی بوده و علف های هرز باید در حالت رشد فعال باشند.

 

نام محصول

بیماری میزان مصرف

زمان مصرف

گندم

علف های هرز پهن برگ یکساله
1/5 لیتر در هکتار

2 تا 4 برگی علف های هرز و از ابتدا تا پایان پنجه زنی گندم

بروموکسینیل+ام سی پی آ باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

بروموکسینیل+ام سی پی آ به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 boromavit

 

پروپاموکارب هیدروکلراید آریا

پروپاموکارب هیدروکلراید سایت

پروپاموکارب هیدروکلراید 72/2 مایع قابل حل در آب

Propamocarb hydrochloride 72.2% SL

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide  With  Protective, Curative Action

 

frac28F4

مدیریت کاربرد:

 • این قارچ کش جهت کنترل بوته میري هاي ناشی از قارچ های پیتیوم و فایتوفتورا در گیاهانی مانند فلفل، گوجه فرنگی، بادمجان، هندوانه و خربزه و...در شرایط گلخانه اي و بیماری هاي مشابه روي انواع گیاهان زینتی و بیماري سفیدك داخلی خیار نیز کاربرد دارد.
 • این قارچ کش براي کنترل سفیدك داخلی خیار به مقدار 1/5 لیتر در هکتار استفاده می شود و تمام شاخ و برگ بوته باید آغشته به محلول قارچکش گردد.
 • پروپاموکارب هیدروکلراید در زمین هاي خشک استفاده نشود.
 • این قارچکش فقط براي کنترل سفیدك داخلی، بصورت محلولپاشی روي گیاه استفاده می شود. برای سایر موارد بصورت خاك مصرف است.

.

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

خیار

بوته میری

1 لیتر در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و 0/75 لیتر در هزار دو هفته بعد از انتقال نشا (محلول ریزی پای بوته)

پروپاموکارب هیدروکلراید باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

پروپاموکارب هیدروکلراید به غیر از کشت ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.


پروموکارب 

 

فاموکسادون+سیموکسانیل آریا

فاموکسادونسیموکسانیل سایت

فاموکسادون+سیموکسانیل52/5% گرانول قابل پخش در آب

Famoxadone+cymoxanil 52.5% WG

قارچ کش حفاظتی و معالج

Curative and Protective Fungicide

 

fracC311F4

مدیریت کاربرد:

 • به منظور کاهش احتمال بروز مقاومت در برابر استروبیلورین ها این محصول باید در قالب یک برنامه مدیریت مقاومت در برابر قارچ کش ها مورد استفاده قرار گیرد.
 • این ترکیب زمانی که به صورت پیشگیری و یا در مراحل ابتدایی مشاهده علائم بیماری استفاده شود تاثیر بهتری خواهد داشت.
 • در صورتیکه در کمتر از 3 ساعت پس از مصرف بارندگی داشته باشیم، عملیات مجددا باید تکرار گردد.
 • فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول برای سبزیجات 3 روز است.

نام محصول

بیماری

ميزان مصرف

سیب زمینی

بادزدگی

400گرم درهکتار

کدوئیان

سفیدک داخلی

200گرم درهکتار

فاموکسادون+سیموکسانیل باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

فاموکسادون+سیموکسانیل به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود


فاموکسادون 

 

فوزتیل آلومینیوم

فوزتیل سایت

فوزتیل آلومینیوم آریا

فوزتیل آلومینیوم 80% گرانول قابل پخش در آب

Fosetyl Aluminium 80% WG

قارچکش و باکتری کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

 FRAC33

مدیریت کاربرد:

 • فوزتیل آلومینیوم قارچ کش و باکتری کش آلی فسفاته از مشتقات اسید فسفونیک است که به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب گیاه شده و با حرکت رو به بالا و رو به پایین در گیاه منتشر می شود و با فعال کردن مکانیسم دفاعی و تاثیر بر پاتوژن، سبب کاهش رشد بیمارگر و کنترل بیماری می گردد. فوزتیل آلومینیوم دارای اثرات پیشگیری کننده و درمانی طولانی مدت است.
 • بهترین زمان مصرف جهت پیشگیری و همزمان با کاهش رشد جوانه ها (یک هفته پیش از بروز بیماری) تا ۲ هفته بعد از آن بصورت محلول پاشی
 • کودهای شاخ و برگی، موادغذایی محلول و ترکیبات مسی ممکن است با فوزتیل آلومینیوم قابل اختلاط نباشند و مصرف آن ها سبب گیاهسوزی شود.
 • فوزتیل آلومینیوم را نباید با فرمولاسیون های Flowable (روان ریز مایع یا دوغابی) یا SC (سوسپانسیون غلیظ) اختلاط کرد.
 • فوزتیل آلومینیوم با مواد افزودنی: تثبیت کننده و مواد چسبنده، پخش کننده، خیس کننده و…. توصیه نمی شود.
 • ترکیباتی که طبیعت اسیدی دارند را نباید با  فوزتیل آلومینیوم اختلاط کرد.

 

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

پسته

گموز پسته

2/5 در هزار و  درصورت نیاز به تکرار محلول پاشی حداکثر 3 بار و با نظر کارشناس به فاصله دو هفته

فوزتیل آلومینیوم باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در مورد مشروح فوق بکار برده شود.

فوزتیل آلومینیوم به غیر از کشت ذکر شده و آفت نامبرده توصیه نمی شود.


 فوزتیل

 

کاهش دهنده پی اچ آریا

fa1

 

Aria pH Reducer

معرفی:

جهت مبارزه مناسب با آفات، بیماری ها و علف های هرز لازم است از اسیدیته مناسب آب جهت اختلاط با سموم کشاورزی اطمینان داشته باشیم. کیفیت نامناسب اغلب آب های کشاورزی، باعث کاهش اثر سموم می شود. کاهش دهنده ی پی اچ آریا با کاهش pH آب سمپاشی به حفظ و تداوم اثر سموم کمک می نماید. علاوه بر سموم، عناصر ریزمغذی نیز در آب های اسیدی بهتر جذب می شوند و این محصول با ایجاد اسیدیته مناسب می تواند به نفوذ مواد غذایی کود های محلول پاش در برگ کمک کند. این محصول مشکل و خطرات مصرف اسید ها مانند سولفوریک و نیتریک را در پی نخواهد داشت.

مدیریت کاربرد:

باید دقت داشته باشید که کاهش دهنده ی پی اچ آریا بر اساس دوز توصیه شده و به آرامی به تانک محلول اضافه گردد و به وسیله پی اچ سنج درجه اسیدیته را تا زمان رسیدن به میزان مورد نظر بررسی فرمایید. این محصول باعث کاهش pH آب در تانک محلول پاشی شده و مشکل ناسازگاری در آفت کش ها و کود ها در آب های قلیایی را برطرف می نماید.

میزان مصرف:

افزودن 250 گرم کاهش دهنده پی اچ به هزار لیتر آب در اکثر موارد pH محلول را به محدوده مناسب می رساند. توصیه می شود بعد از اضافه کردن سم یا کود در مخزن و همزدن ترکیب حاصل، مجددا pH را انداز گیری نموده و در صورت نیاز مقادیر مصرف اصلاح شود.


 

کلرتالونیل SC آریا

fa137

کلرتالونیل آریا 75% سوسپانسیون

Chlorothalonil Aria 75% SC

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی

 Non-systemic Fungicide With Protective Action

 fracm5

مدیریت کاربرد:

 • قارچکشی از گروه کلروفنیل می باشد.
 • فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول برای سیب زمینی و گوجه فرنگی 14 روز است.
 • از مخلوط نمودن این قارچکش با کودهای مایع باید اجتناب نمود.

 

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

گوجه فرنگی

آلترناریا - لکه موجی

2/13 - 1/56 لیتر در هکتار

سیب زمینی سفیدک کرکی

2/5 - 2 لیتر در هکتار

کلرتالونیل آریا باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

کلرتالونیل آریا به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 clottalonil

 

متالاکسیل - مانکوزب آریا

fa132

متالاکسیل - مانکوزب 72% پودر با قابلیت تر شوندگی

Metalaxyl - Mancozeb 72% WP

قارچ کش سیستمیک و حفاظتی

Systemic & Protective Fungicide

 FRAC4A1M3

مدیریت کاربرد:

 • متالاکسیل - مانکوزب قارچ کشی سیستمیک و انتخابی حاوی 4 درصد متالاکسیل و 64 درصد مانکوزب می باشد. متالاکسیل یک قارچ کش سیستمیک است که به سرعت جذب شده و در گیاه گسترش پیدا می کند. مانکوزب یک قارچ کش تماسی می باشد که یک لایه محافظتی را در اطراف گیاه فراهم می آورد.
 • مصرف این قارچ کش به صورت خاک کاربرد و آبیاری در مراحل اولیه رشد رویشی ممکن است باعث خسارت به گیاه گردد.

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

خیار

بوته میری

2 کیلوگرم در هکتار در مزارع به صورت پیشگیری قبل از کاشت و 200 گرم قارچ کش در هر متر مکعب جهت ضدعفونی خاک گلخانه

سیب زمینی سفیدک داخلی

3 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی

متالاکسیل - مانکوزب آریا باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

متالاکسیل - مانکوزب آریا به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 metalaksil mankozeb

 

متام سدیم آریا

fa47

متام سدیم 32/7% مایع قابل حل در آب

Metam Sodium 32.7% SL

نماتدکش و قارچ کش

Nematicide & Fungicide

 HRACZ

مدیریت کاربرد:

 • متام سدیم نماتد کش، حشره کش، قارچ کش، علف هرز کش و ضدعفونی کننده خاک از گروه مونومتیل دیتیوکاربامات ها است که با تجزیه و تولید گاز متیل ایزوتیوسیانات موجودات داخل خاک را از بین می برد.
 • متام سدیم را باید زمانی مصرف نمود که محصولی در زمین نباشد زیرا گاز ایزوتیوسیانات نبات سوزی شدید داشته و گیاهان را از بین می برد.
 • این سم در شرایط مرطوب ظرف 14 روز تجزیه می شود. پس از این مدت باید خاک را زیر و رو کرد تا گاز باقی مانده از خاک خارج شود. توصیه می شود گازدهی خاک دو ماه قبل از کاشت انجام شود.

موارد مصرف

نوع آفت

میزان مصرف

سبزی و جالیز، سیب زمینی، چغندرقند، یونجه، انار، توت، انجیر و پسته

نماتدهای مولد غده

50 سی سی در هر متر مربع خاک یا 32 سی سی در هر متر مکعب بذر قبل از کاشت در حرارت 25 تا 30 درجه، برای ضد عفونی خاک سنگین خزانه های گوجه فرنگی، فلفل و توتون با استفاده از پوشش پلاستیکی به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل دو ماه قبل از کاشت مصرف شود.

متام سدیم باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

متام سدیم به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 

tell-iconsign نشانی : تهران، پونک، بلوار عدل شمالی، نبش فجر سوم، پلاک1/1
sign تلفن دفتر مرکزی: 45882-21(98+)

sign تلفن کارخانه:33592112-54(98+)
sign فکس : 44472781-21(98+)

sign کدپستی : 1476957733
sign پست الکترونیک:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید